** ✿สำหรับความรัก คุณคิดว่าจะไปได้ไกลซักแค่ไหน

 
 
 
ด ว ง ใ จ ฉั น คิ ด ถึ ง เ ธ อ อ ยู่  เ ธ อ โ ป ร ด จ ง รู้ ด ว ง ใ จ ว่ า
ยั ง ป ร า ร ถ น า จ ะ ก ลั บ ม า เ พื่ อ พ บ เ ธ อ …สุ ด ที่ รั ก
 
เ ธ อ โ ป ร ด ส่ ง ใ จ คิ ด ถึ ง ห น่ อ ย
อ ย่ า ใ ห้ ฉั น ค อ ย ใ จ ห ง อ ย เ ศ ร้ า
จ ง ส ร้ า ง รั ก เ ร า ใ ห้ มี พ ลั ง .. ร อ ก า ร ก ลั บ ม า
 
. . . . .
 
แ ม้ ห่ า ง เ พี ย ง ก า ย ก็ ไ ม่ ห่ า ง ใ จ
เ ห มื อ น รั ก ป ร ะ ส า น ไ ว้..ต ล อ ด เ ว ล า
 
ฉั น จ ะ ร อ วั น .. วั น แ ห่ ง รั ก ห ว น ม า
วั น ที่ เ ร า สั ญ ญ า ต่ อ กั น
 

✿.。จ ง ส ร้ า ง รั ก เ ร า ใ ห้ มี พ ลั ง .. ร อ ก า ร ก ลั บ ม า 。✿ 
 
ที่มา : OST KTC-รอวันเธอกลับ-พิว
 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s